25 Ιαν 2014

ΕΣΑμεΑ: Ας πάψει η ταλαιπωρία με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις

ΕΣΑμεΑ: Ας πάψει η ταλαιπωρία με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις
Επιστολή τής Εθνικής Συνομοσπονδίας τής 24ης Ιανουαρίου 2014, προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κύριο Ιωάννη Βρούτση, με θέμα: «Επιτάχυνση διαδικασιών για να καθοριστεί η επ’ αόριστον ισχύ γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί πριν το Νοέμβριο του 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των 43 παθήσεων που κρίνονται επ’ αόριστον».
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24.01.2014

Ας πάψει η ταλαιπωρία με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις

Προτάσεις απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στο υπουργείο Εργασίας, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που καθορίζουν την επʼ αόριστον ισχύ των γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί πριν το Νοέμβριο του 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των 43 παθήσεων που κρίνονται επʼ αόριστον. Οι προτάσεις κατατέθηκαν προκειμένου να αποφορτιστούν οι λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ στις οποίες είναι και πάλι πολλές χιλιάδες αιτούντες εγκλωβισμένοι.

Η Συνομοσπονδία ζητά να προβλεφθεί και για τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ που έχουν εκδοθεί πριν την 18η Νοεμβρίου 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα των 43 παθήσεων η κατάθεση αντιγράφου της γνωμάτευσης αναπηρίας εκ μέρους των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από μία απλή αίτηση με την οποία θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπουργικής απόφασης. Κατʼ αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθούν και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και θα επιλυθούν σημαντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ξανά στη λειτουργία των ΚΕΠΑ.

Επίσης ανάλογη μέριμνα να ληφθεί και για όσους έχουν γνωματεύσεις αναπηρίας με επʼ αόριστον ισχύ, οι οποίες έχουν εκδοθεί προ ιδρύσεως ΚΕΠΑ από νομαρχιακές υγειονομικές επιτροπές, υγειονομικές επιτροπές ασφαλιστικών ταμείων, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κ.λπ. Δηλαδή να προβλεφθεί η κατάθεση ιατρικού φακέλου με πρόσφατα ιατρικά στοιχεία, από όσους έχουν γνωμάτευση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από τις καταργηθείσες υγειονομικές επιτροπές νομαρχιών/ασφαλιστικών ταμείων πριν τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011, σε τριμελείς υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η αναπηρία/πάθησή στην οποία αναφέρεται η προηγούμενη Γνωμάτευση, συμπεριλαμβάνεται στις 43 παθήσεις της νέας υπουργικής απόφασης .

Η επιστολήΑθήνα/Athens: 24.01.2014
Αρ. Πρωτ. / Ref. Nr: 427

Πληρ. Μπαρμπαλιά Ελένη

Προς:
κ. Ι. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας

ΚΟΙΝ:
- κ. Β. Κεγκέρογλου, Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρόνοιας
- κ. Π. Κοκκόρη, Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- κ. Ε. Νιαρχάκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπηρίας ΙΚΑ
- κ. Ε. Μπέκου Γ.Γ. Πρόνοιας
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.

Θέμα: «Επιτάχυνση διαδικασιών για να καθοριστεί η επ’ αόριστον ισχύ γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί πριν το Νοέμβριο του 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των 43 παθήσεων που κρίνονται επ’ αόριστον»

Κύριε Υπουργέ, 

Στην πρόσφατη υπουργική απόφαση με αρ. Φ. 31102/1870 (ΦΕΚ 2906 Β΄/18-11-13) που περιλαμβάνονται οι 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις οι οποίες κρίνονται επ’ αόριστον από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, διευκρινίζεται επίσης ότι  για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής απόφασης, ήτοι στις 18/11/2013, και αφορούν σε παθήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα, χωρίς ωστόσο τα κείμενα των γνωματεύσεων να είναι προσαρμοσμένα με βάση αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια απλή αίτηση προς τα κατά τόπους σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., με επισυναπτόμενο αντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Με την αίτηση αυτή θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω υπουργική απόφαση.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., προκειμένου να αποφορτιστούν οι λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ στις οποίες είναι και πάλι πολλές χιλιάδες αιτούντες εγκλωβισμένοι, προτείνει τα ακόλουθα:

1. Να προβλεφθεί  και για τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ που έχουν εκδοθεί πριν την 18η Νοεμβρίου 2013 και αφορούν σε παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα των 43 παθήσεων η κατάθεση αντιγράφου της γνωμάτευσης αναπηρίας εκ μέρους των ενδιαφερομένων συνοδευόμενη από μία απλή αίτηση με την οποία θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ως άνω υπουργικής απόφασης. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθούν και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και θα επιλυθούν σημαντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ξανά στη λειτουργία των ΚΕΠΑ.

2. Επίσης θα ήταν εύλογο για να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία και για να εξομαλυνθούν τα χρόνια προβλήματα των ΚΕΠΑ ανάλογη μέριμνα να ληφθεί και για όσους έχουν γνωματεύσεις αναπηρίας με επ’ αόριστον ισχύ, οι οποίες έχουν εκδοθεί προ ιδρύσεως ΚΕΠΑ από νομαρχιακές υγειονομικές επιτροπές, υγειονομικές επιτροπές ασφαλιστικών ταμείων, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κ.λπ. Δηλαδή να προβλεφθεί η κατάθεση ιατρικού φακέλου με πρόσφατα ιατρικά στοιχεία, από όσους έχουν γνωμάτευση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από τις καταργηθείσες υγειονομικές επιτροπές νομαρχιών/ασφαλιστικών ταμείων πριν τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011, σε τριμελείς υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ,  υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η αναπηρία/πάθησή στην οποία αναφέρεται η προηγούμενη Γνωμάτευση, συμπεριλαμβάνεται στις 43 παθήσεις της νέας υπουργικής απόφασης .

Επισημαίνουμε ότι με αυτή την πρότασή μας που αφορά στην επέκταση των αιτούντων των οποίων οι ιατρικοί τους φάκελοι θα εξεταστούν υπηρεσιακά, θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία των ιδίων των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις όπως και καθημερινή αύξηση των χιλιάδων αιτούντων στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ.

Κύριε Υπουργέ,

Προσδοκούμε ότι αυτή τουλάχιστον τη φορά θα εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή το θέμα, διότι στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ φυλακίζονται κάθε μέρα αναίτια χιλιάδες άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


Πηγή: http://www.esaea.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου