3 Ιουν 2017

Κατάργηση της υποχρέωσης του πολίτη να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων των προσωπικών του εγγράφων με την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986

Στο πνεύμα της ανάπτυξης ουσιαστικής και φιλικής σχέσης κράτους - πολίτη, της εμπιστοσύνης ως προς τα δηλούμενα από αυτόν κατά τις μεταξύ τους συναλλαγές, αφού πλέον τον καλεί να επιβεβαιώσει ο ίδιος την αξιοπιστία του, με την ειλικρίνεια και την εντιμότητά του, σας υπενθυμίζουμε πως με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014), μεταξύ άλλων, έχει καταργηθεί η διαδικασία υποβολής απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.

Σημειώνουμε πως η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του οποίου οι κυρώσεις επιβάλλονται. στην περίπτωση που διαπιστωθεί πως τα στοιχεία είναι ψευδή ή έχουν παραποιηθεί. Παράλληλα μπορεί να επιβληθούν και άλλες ποινικές κυρώσεις. Πρωτίστως φυσικά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα με τα ψευδή ή τα παραποιημένα στοιχεία.

Επιπλέον ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Ν. Π. και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές διοικητικές απλουστεύσεις. Με το άρθρο 1 καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση με θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων επικυρωμένων από δικηγόρο.

1 σχόλιο :

  1. Καλημέρα σας κε Αλεξανδράκη. Μια επισήμανση μόνο για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση στον κόσμο - απο άγνοια και όχι πρόθεση φυσικά - οτι αφού αναφέρεστε στην ΠΟΛ 1034/2017, αναφέρεται καθαρά εκεί οτι γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά >80% απο οποιαδήποτε επιτροπή προ του 2011. Για περιπτώσεις >67% γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ απο τις επιτροπές των Νομαρχιών που λειτουργούσαν τότε, φυσικά τις ΑΣΣΥΕ , αλλά ΟΧΙ απο τις επιτροπές του ΙΚΑ. Μόνο αυτό,στο κατα τα άλλα πολύ σωστό σας άρθρο , μιας και η φράση σας ..." ...τα εν ισχύ πιστοποιητικά αναπηρίας όλων των υγειονομικών επιτροπών..." μπορεί να παρερμηνευθεί, αφού δυστηχώς δεν αφορά ούτε ΟΛΩΝ των επιτροπών, ούτε όλων των ποσοστών. Σας ευχαριστώ, Σωτήρης.-

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.