25 Νοε 2016

2016-11-24_77 Δελτίο τύπου Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας - Περί της ισχύος των πιστοποιητικών αναπηρίας όλων των υγειονομικών επιτροπών – αποκλίσεις στην εκτίμηση ποσοστών αναπηρίας

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 24 Νοεμβρίου 2016, Αρ. Πρωτ.: 77

Θέμα: Περί της ισχύος των πιστοποιητικών αναπηρίας όλων των υγειονομικών επιτροπών – αποκλίσεις στην εκτίμηση ποσοστών αναπηρίας

Σχετ: 1. N. 3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-7-2010) "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις"

2. Το από 21/10/2016 με αρ. πρωτ. 71 Δελτίο Τύπου με θέμα "Όταν η εκτίμηση του ΚΕΠΑ για το ποσοστό αναπηρίας αποκλίνει της αντίστοιχης εκτίμησης της ΑΣΥΕ"

3. Το με αρ. πρωτ. Φ80000/37012/95408 5-0-2016, Φ.10070/50569/1937 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο "Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-5-2016) - Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος των συνταξιούχων"

Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας με το παρόν ενημερώνει για ένα σοβαρό θέμα που ταλαιπωρεί τους Ανθρώπους με Αναπηρία, το οποίο δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με την δέουσα προσοχή από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω:

 • Η εφαρμογή του Νόμου 3863/2010 (σχετ. 1) είχε στόχο τον ορθολογικό καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας, με τη χρήση ενός αυστηρού Κανονισμού εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ), η εφαρμογή του οποίου καταλήγει να μειώνει σημαντικά το ποσοστό αναπηρίας ανθρώπων που πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρότατες αναπηρίες.
 • Πολλές φορές κατά τη συναλλαγή ανθρώπων με αναπηρία με τις υπηρεσίες του δημοσίου, οι υπάλληλοι προφορικά, καθ'υπέρβαση της δικαιοδοσίας τους, απαξιώνουν επίσημο έγγραφο της ελληνικής δημοκρατίας, αρνούμενοι να δεχτούν ως αποδεικτικό της αναπηρίας τους έγγραφο, το εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής που νόμιμα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος, απαιτώντας την προσκόμιση πιστοποιητικού αναπηρίας του ΚΕΠΑ, επισημαίνοντας πάντα προφορικά πως αυτό και μόνο αυτό θα κάνουν δεκτό. Σημειώνουμε πως η διαπίστωση της αναπηρίας σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορεί να αποδειχτεί με βεβαιότητα (σχετ. 3) με όλα τα εν ισχύ πιστοποιητικά αναπηρίας οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής.
 • Η σημαντικότερες εκ των άμεσων συνεπειών που βιώνει ο άνθρωπος με αναπηρία μετά την προαναφερόμενη άρνηση αποδοχής του επίσημου εν ισχύ πιστοποιητικού αναπηρίας, είναι συνήθως η αναστολή καταβολής κάποιου ή κάποιων επιδομάτων του και η αναστολή της ιατροφαρμακευτικής του κάλυψης.

Με βάσει τα παραπάνω, ακόμη και άνθρωποι με αναπηρία που έχουν τελεσίδικα κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές του ασφαλιστικού τους φορέα ως ανάπηροι εφ' όρου ζωής, υποχρεώνονται να υποστούν νέα ταλαιπωρία για εκτίμηση της αναπηρίας τους από το ΚΕΠΑ, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις καταλήγει στη μείωση κατά 30% ή και περισσότερο του ποσοστού αναπηρίας, επί των ιδίων ιατρικών δεδομένων σε σχέση με το εν ισχύ προηγούμενο πιστοποιητικό άλλης υγειονομικής επιτροπής που νόμιμα κατέχει ο ίδιος ενδιαφερόμενος. Η μείωση του ποσοστού αναπηρίας κάτω του 67% θέτει άμεσα τον άνθρωπο με αναπηρία εκτός συνταξιοδότησης, επιδομάτων. Αυτό εξυπηρετεί από την άλλη την χρηματοδότηση του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης. Αυτή η τεράστια προς τα κάτω απόκλιση της εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας έχει επισημανθεί πολλάκις με δελτία τύπου του Σωματείου μας (π.χ., σχετ. 2). Οι συνέπειες στη ζωή του αναπήρου πολλαπλασιάζονται διότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει το επιπλέον κόστος ζωής, το οποίο η αναπηρία προσθέτει στην καθημερινότητα του.

Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας καλεί τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να δράσουν άμεσα ώστε να διευκρινιστούν όλα τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης και να γίνει σαφές και ξεκάθαρο το τι ακριβώς συμβαίνει. Σημειώνουμε πως το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας οδηγεί ερμηνευτικά στο συμπέρασμα πως όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί νόμιμα από την Ελληνική Πολιτεία ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους ή εφ' όρου ζωής εφ' όσον φέρουν σχετική σημείωση. Επομένως, και τα πιστοποιητικά αναπηρίας όλων των υγειονομικών επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων (της Α.ΣΥ.Ε., της Α.Ν.Υ.Ε., της Α.Α.Υ.Ε., της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων), στα οποία αναγράφεται σαφώς το ποσοστό αναπηρίας και η ημερομηνία λήξης τους, ισχύουν κανονικά και κάθε υπηρεσία υποχρεούται να τα κάνει άμεσα δεκτά.

Ενδεικτικά, για την ισχύ των πιστοποιητικών αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από κάθε αρμόδια υγειονομική επιτροπή, εφ' όρου ζωής ή έως την ορισμένη ημερομηνία λήξης τους, παραθέτουμε τα άρθρα 438, 440 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, την ΠΟΛ 1041, το άρθ.1 του κεφ. Α του Ν. 4331/2015 και σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας (σχετ. 3) που αναφέρει σαφώς ότι "εξακολουθούν να εφαρμόζονται αποφάσεις υγειονομικών επιτροπών πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠΑ εφόσον στο κείμενο αυτών αναγράφεται ρητά η χρονική διάρκεια ισχύος τους."

Τέλος, επισημαίνουμε πως είναι άξιο διερεύνησης το ζήτημα της τόσο μεγάλης απόκλισης της εκτίμησης του ποσοστού αναπηρίας για το ίδιο ιατρικό περιστατικό σε κοντινή μάλιστα χρονική περίοδο, στην οποία καταλήγουν οι λοιπές υγειονομικές επιτροπές σε σχέση με εκείνη του ΚΕΠΑ.

Για την επίλυση αυτού του σημαντικού προβλήματος αναμένουμε τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να δώσουν μία πρακτική λύση στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας ώστε να τερματιστεί η ταλαιπωρία και κυρίως η στοχοποίηση των Ανθρώπων με Αναπηρία.

Χρηστικές πληροφορίες

 • Στην περίπτωση που μια υπηρεσία σας καλέσει να προσκομίσετε πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ, θα πρέπει εμπρόθεσμα να προσκομίσετε το εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής που κατέχετε.
 • Στην προφορική άρνηση που θα εκφράσει ο αρμόδιος υπάλληλος στο να κάνει το πιστοποιητικό αυτό δεκτό, θα πρέπει να αντιπαρέλθετε απαιτώντας από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας να αιτιάσει την ευθεία αμφισβήτηση της αξίας ενός επίσημου εγγράφου και την άρνηση της αποδοχής του εν λόγω προσκομιζόμενου πιστοποιητικού αναπηρίας και να σας την ενεχειρήσει γραπτά. Σημειώνεται ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί καθώς αυτό θα αποτελέσει ευθεία μομφή κατά ενός επίσημου εγγράφου της Πολιτείας και κατά της υγειονομικής επιτροπής που το έχει εκδόσει.
 • Θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση στην οποία να αναγράφεται πως έχετε επισυνάψει εκ νέου γνήσιο φωτοαντίγραφο του εν ισχύ πιστοποιητικού αναπηρίας το πρότυπο του οποίου έχετε νόμιμα στην κατοχή σας, προς ενημέρωση του φακέλου σας. Την αίτηση αυτή με το επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού θα πρέπει να επιμείνετε να γίνει δεκτή από την υπηρεσία λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.
 • Στην περίπτωση που η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του φορέα δεν αναφέρει εκ παραδρομής την ορισμένη διάρκεια ισχύος της αναπηρίας ή την αόριστη διάρκεια ισχύος (εφ' όρου ζωής), μπορείτε να επανέλθετε οποτεδήποτε με αίτησή σας προς τη γραμματεία της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για να προστεθεί διάρκεια ισχύος.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την αίτηση θεραπείας που πρέπει να υποβάλεται στην γραμματεία του ΚΕΠΑ ώστε να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό με διόρθωση της απόκλισης στο ποσοστό αναπηρίας και της προσαρμογής του στο αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό αναπηρίας της εν ισχύ υγειονομικής επιτροπής, επισυνάπτοντας και ένα ακριβές αντίγραφο.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας

1 σχόλιο :

 1. πεπονις γεωργιος8 Δεκεμβρίου 2016 - 7:33 π.μ.

  τακη εισαι παρα πολύ κατατοπιστικος.σευχαριστουμε για ότι προσφερεις.γ πεπονις

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.