5 Μαρ 2015

Μόνιμες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ σε φορείς των υπουργείων Παιδείας και Υγείας

Ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού - προκήρυξη 5κ/2017 - 257 μόνιμες θέσεις σε φορείς δημοσίου

Σημειώνουμε πως γίνοντε δεκτά όλα τα εφ' όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας όλων των υγειονομικών επιτροπών όπως μπορείτε να διαβάστε πατώντας εδώ. Επίσης από τους σχετικούς συνδέσμους θα λάβετε πληροφορίες για τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε σε κάθε αντίθετη περίπτωση, τυχόν άρνησης κάθε φορέα να δεχτεί το πιστοποιητικό αναπηρίας σας, προφασιζόμενο κάποια εγκύκλιο ή υπουργική απόφαση, η οποία έχει κατώτερη ισχύ από την πάγεια αρχή που διέπει οριζόντια την έννομη τάξη, περί της ισχύος των δημοσίων εγγράφων έως την ημερομηνία λήξης τους, δηλαδή εφ' όρου ζωής του κατόχου τους.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρου 14 Ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3260/2004, την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 και την υποπερίπτωση 6β., παρ.1 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016). Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 3454/2006 και υποπερίπτωση 6β., παρ.1 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016). Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ (υποπερίπτωση 6γ., παρ.1 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016). Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ και κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) (υποπερίπτωση 6δ., παρ.1 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016). Ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κατηγορία, καλύπτεται από Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης (άρθρο 23/Ν.3647/2008). Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, τρίτεκνους, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, κατά τη σειρά στον Πίνακα Κατάταξης, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους, τις θέσεις αυτές.

Διαβάστε εδώ τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα. Δυστυχώς ο ιστότοπος του ΑΣΕΠ παραβιάζοντας διαρκώς την επιταγή του νόμου δεν συμμορφώνεται με τα οριζόμενα για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα αποκλείοντας μεγάλη μερίδα Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες μεταξύ των οποίων οι Άνθρωποι με πρόβλημα όρασης. Αυτούς που θα χρειαστούν βοήθεια τους παρακαλώ να επικοινωνήσουν μαζί μου μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ιστολογίου ή μέσω της ηλεκτρονικής μου διεύθυνσης alexandrakistakis@gmail.com ώστε να τους στείλω σε απλή κειμενική μορφή τον κατάλογο των θέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου