24 Ιουν 2014

2014-06-16_18 υποχρέωση των Ο.Τ.Α. να εξασφαλίσουν την πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλία

Προς:  Μ.Μ.Ε., Σπάρτη, 16 Ιουνίου 2014, Αρ. Πρωτ.: 18

Δελτίο τύπου

Θέμα: Υποχρέωση των ΟΤΑ για την εξασφάλιση πρόσβασης στη θάλασσα σε μια τουλάχιστον παραλία της περιοχής ευθύνης τους

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας για μια ακόμη φορά, υπενθυμίζει την υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης σε παραλία των Ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επίσης επιθυμεί να λάβει έγγραφη απάντηση για το ποια είναι η κατάσταση προσβασιμότητας των παραλιών των Δήμων της Λακωνίας από την αρμόδια υπηρεσία του κάθε Δήμου.

 • Ακολουθεί το κείμενο από την εφημερίδα της κυβερνήσεως όπως δημοσιεύτηκε:
 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1411
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15 4 2009 (ΦΕΚ 792/29 4 2009 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15 4 2009 (ΦΕΚ 792/29 4 2009 τ.Β΄) κοινή απόφασή μας περί απ’ ευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) Α΄ Βαθμού και συγκεκριμένα στο Άρθρο 7 «Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α.» μεταξύ της 5ης και 6ης παραγράφου αυτού, προστίθεται νέα παράγραφος, η οποία ορίζεται ως εξής:

«Σε (1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου, οι Ο. Τ. Α. υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), ο οποίος θα φέρει τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές:

 • α) Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή
 • β) Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής
 • γ) Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ.
 • δ) Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια
 • ε) Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (επ’ αυτού) με συνεχή κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκ.
 • στ) Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη από 8%
 • ζ) Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και
 • η) Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους εξυπηρέτησης των ΑμεΑ (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.).

Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα ΑμεΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στα όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. και να είναι προσβάσιμοι από τους διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης. Επίσης οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, ένα (1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά η παραπάνω απόφασή μας ισχύει ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • Αθήνα, 10 Απριλίου 2012
 • ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ

Παρακολουθήστε πατώντας εδώ video με ενδεδειγμένες λύσεις προσβασιμότητας.

Από το δελτίο τύπου υποχρέωση των Ο.Τ.Α. να εξασφαλίσουν την πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλία ή από τη σελίδα Νομοθεσία - Διατάξεις του ιστολογίου μας, μπορείτε να διαβάσετε το νόμο από την παράθεση του κειμένου της εφημερίδας της κυβέρνησης.

Εδώ το σύνολο των δελτίων τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου