1 Μαΐ 2014

Εξι επισημάνσεις προς τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ κάνει η διοίκησή του,

  Προσοχή στις... λαδιές 

  Εξι επισημάνσεις προς τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ κάνει η διοίκησή του, προκειμένου να αποφεύγονται «λαδιές» και χαριστικές πράξεις έκδοσης αναπηρικών συντάξεων, αναφορικά με τις 50.000 εκκρεμούσες αιτήσεις για ελέγχους και επανελέγχους αναπηρίας. 

  Σύμφωνα με έγγραφο του υποδιοικητή του ΙΚΑ Διονύση Πατσούρη, με ευθύνη των διοικητικών διευθυντών εγγυάται η διασφάλιση σε καθημερινή βάση της εχεμύθειας έναντι τρίτων, μη εχόντων έννομο συμφέρον, σχετικά με τα εξεταζόμενα ανά επιτροπή περιστατικά, καθώς και η απαγόρευση προσέλευσης και παραμονής εντός του χώρου συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών τρίτων προσώπων, πλην των συνοδών εκείνων των περιστατικών που κρίνεται αναγκαία η παρουσία τους από την επιτροπή για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εξέτασης των ασθενών. 

  Εξυπακούεται ότι η εν λόγω απαγόρευση ισχύει και για τους ιατρούς ή το λοιπό προσωπικό του Υγειονομικού Σχηματισμού, Κέντρου ή Μονάδας Υγείας, σε αίθουσα του οποίου διεξάγεται η συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου, για λόγους αποφυγής αναπομπής περιστατικού σε επιτροπή άλλης ειδικότητας, ζητείται από τον πρόεδρο της επιτροπής η συνδρομή ιατρού του Ειδικού Σώματος της ειδικότητας αυτής, που ενδέχεται να συμμετέχει την ίδια ημέρα σε έτερη επιτροπή εντός του κτηρίου. 

            Διευκρινίσεις           

  Επειδή σε πλείστες περιπτώσεις διαπιστώνεται η εκ μέρους των πολιτών κατάχρηση του δικαιώματος υποβολής νέας αίτησης για την εκ νέου κρίση, διευκρινίζονται τα εξής: 
  1 Αρμοδιότητα Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ:           

  Η γνωστοποίηση του αποτελέσματος της πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ αφορά αμιγώς την υγειονομική κρίση για το είδος της πάθησης και το βαθμό αναπηρίας που αυτή επιφέρει στον πάσχοντα, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας, και ανεξάρτητα από το λόγο που αυτή έχει ζητηθεί, εκδίδεται δε για κάθε νόμιμη χρήση, δηλαδή για το σύνολο των παροχών αναπηρίας που χορηγούνται από την πολιτεία στα άτομα με αναπηρία. 

   Οι υπηρεσίες που χορηγούν τις εν λόγω παροχές αναπηρίας οφείλουν και υποχρεούνται να κάνουν δεκτές τις γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ και να αποφαίνονται αναλόγως, είτε εγκριτικά είτε απορριπτικά, εκδίδοντας σχετικές εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 

   2 Πότε γεννάται υποχρέωση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ να αποφαίνονται επί θεμάτων πέραν της ανωτέρω αμιγώς υγειονομικής κρίσης: 

  α) Στις περιπτώσεις έκδοσης παραπεμπτικού εγγράφου από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία του Δημοσίου, στο οποίο διατυπώνονται με σαφήνεια και πληρότητα τα σχετικά με τις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας τους ερωτήματα προς την Υγειονομική Επιτροπή. 

  Οπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα παραπεμπτικά προς τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ εκδίδουν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, μόνο οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες από αυτήν συνταξιοδοτικές παροχές ή επιδόματα αναπηρίας. 

  Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επειδή συχνά παρατηρείται το φαινόμενο ασφαλισμένοι του Ιδρύματος να αιτούνται σύνταξη ή λοιπές παροχές αναπηρίας προσκομίζοντας οριστική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ σε ισχύ, που έχει εκδοθεί για άλλη αιτία σε προγενέστερο χρόνο, η διαχείριση των περιπτώσεων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες απονομής συντάξεων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. Υ70/7/3.4.2013 Γενικού Εγγράφου, που εκδόθηκε από τη Δ/νση Παροχών από κοινού με την υπηρεσία. 

  β) Στις περιπτώσεις ισχύος ειδικών διατάξεων, από τις οποίες ορίζεται ρητά η πρόσθετη υγειονομική κρίση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ, όπως π.χ. στις περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων (σχετική εγκύκλιος 69/13). 

  3 Πληρότητα γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ: 

  Σε κάθε περίπτωση οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και αναλυτικές όσον αφορά στα επιμέρους πληροφοριακά στοιχεία για την κατάσταση του ασθενούς, π.χ. στο ποσοστό αναπηρίας ανά πάθηση, στο ποσοστό της κινητικής αναπηρίας, στην ανικανότητα αυτοεξυπηρέτησης κ.λπ., ανεξάρτητα εάν έχει υποβληθεί συγκεκριμένο αίτημα/ερώτημα επί αυτών από τον αιτούντα ή τον αρμόδιο για την παροχή αναπηρίας φορέα, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επανεισαγωγές των ιατρικών φακέλων ή των ίδιων περιστατικών στις Υγειονομικές Επιτροπές για συμπλήρωση των ήδη εκδοθεισών γνωματεύσεων. 

  4 Διαχείριση αιτημάτων πολιτών:        

  Ο πολίτης, που με δική του πρωτοβουλία προσέρχεται στα ΚΕΠΑ για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας του, φέρει ακέραια την ευθύνη για τη ρητή αναφορά στην αίτηση του είδους της παροχής, ή των παροχών αναπηρίας στις οποίες αποσκοπεί, ώστε να είναι δυνατή η πρόσθετη υγειονομική κρίση. Σε αντίθετη περίπτωση και εφ' όσον έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ σε ισχύ, ουδεμία νέα αίτηση εκ μέρους του δεν θα γίνεται δεκτή για επανάκριση της περίπτωσής του με βάση επιμέρους διατάξεις για τη χορήγηση άλλης παροχής. Τυχόν συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί της υγειονομικής κρίσης τής εν ισχύι γνωμάτευσης, εφ' όσον απαιτείται, θα γίνεται μόνο κατόπιν εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος τη νέα παροχή. 

  5 Διαχείριση αιτημάτων επιδείνωσης της υγείας των πολιτών: 

  Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η παραλαβή και καταχώριση στο σύστημα ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για νέα υγειονομική κρίση των σχετικών αιτημάτων θα γίνεται μόνο εφ' όσον η επιδείνωση (είτε της προϋπάρχουσας πάθησης είτε της νέας πάθησης) αναφέρεται ρητά από το θεράποντα ιατρό του αιτούντος στον Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας και συνοδεύεται αυτός από τα κατά περίπτωση αποδεικτικά της επιδείνωσης ιατρικά στοιχεία. 

  6 Προσφυγή κατά των γνωματεύσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ: 

  Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα της προσφυγής κατά των γνωματεύσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ασκείται αυστηρά εντός των προθεσμιών που ορίζονται κατά περίπτωση (πολίτες, φορείς/υπηρεσίες) από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ. 

  Προσφυγές που υποβάλλονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας των εξυπηρετούμενων από τα ΚΕΠΑ φορέων ή υπηρεσιών, καταστρατηγώντας το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών, λόγω του απαραδέκτου και μη σύννομου της υποβολής, δεν θα γίνονται δεκτές από τις Γραμματείες ΚΕΠΑ. 

      http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=427832http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=427832

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου