23 Δεκ 2014

Ετοιμάζεται προκήρυξη για θέσεις προστατευόμενων ατόμων στο Δημόσιο

  Την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υποβάλλουν όσοι πληρούν σωρευτικά, μεταξύ άλλων, τα εξής: 


  Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ. 


  Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού. 


  Κατ’ εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. 


  Με το νέο έτος αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ για τα προστατευόμενα άτομα του νόμου 2642/1998. 


  Το πρώτο βήμα έγινε με την έκδοση υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά και το ειδικό έντυπο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998 στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να καθοριστούν οι σχετικές αποφάσεις με τις προς πλήρωση θέσεις. 


  Υπάγονται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2643/1998 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: 


  • Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων. 


  • Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιοσδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ. Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού. Κατ’ εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. 


  • Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του Ν1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α΄) και τα τέκνα τους. 


  • Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους. 


  • Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα. Προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 


  Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να μη λαμβάνουν σύνταξη. Στην περίπτωση που λαμβάνουν σύνταξη, το ποσό της σύνταξης από το Δημόσιο ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν υπερβαίνει αθροιστικά το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το ΙΚΑ. Ειδικά για τους παραπληγικούς - τετραπληγικούς, ημιπληγικούς, κωφούς και τυφλούς κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 958/1979, στην περίπτωση που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το ποσό της σύνταξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το ΙΚΑ. Το ΕΚΑΣ και τα προνοιακά επιδόματα δεν θεωρούνται σύνταξη. 


  Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις της προτίμησής τους, από την αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του δημόσιου φορέα. 


  Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. 


  Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μόνο σε μία Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998. Η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο προστατευόμενος. 


  Εάν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες προστασίας (ΑμεΑ, πολυτέκνων, τέκνων αγωνιστών εθνικής αντίστασης, έμμεσης ΑμεΑ, τέκνων αναπήρων πολέμου, τριτέκνων), επιλέγει τη μία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις θέσεις που επιθυμεί. 


Πηγή: Εφημερίδα «Τα Νέα»

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου