8 Μαρ 2014

διεκδίκηση των αναδρομικών από τις περικοπές των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα

Ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τη συνεργασία με δικηγορικό γραφείο με σκοπό τη διεκδίκηση των αναδρομικών από τις περικοπές των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα. 

Συνάδελφοι, 

Η Ομοσπονδία και ο Σύνδεσμος, μετά από αίτημά τους για συνεργασία, έλαβαν από το δικηγορικό γραφείο Λουκά Αποστολίδη και Συνεργατών την παρακάτω προσφορά. 

Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε αναδρομικά τις περικοπές που σας έχουν γίνει στις συντάξεις -κύριες και επικουρικές- από τον Ιανουάριο του 2013, οφείλετε να συγκεντρώσετε τα παρακάτω αναγραφόμενα δικαιολογητικά και να επικοινωνήσετε με την κοινωνική υπηρεσία του Π.Σ.Τ. στο 210 52 45 001 (εσωτερικό 119 ή 138) για την ολοκλήρωση της εντολής προς το προαναφερθέν δικηγορικό γραφείο. 

ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

lapostol@otenet.gr 

Ιπποκράτους18, 10680 Αθήνα
Τηλ. 210 - 3619650, Fax 210-3619760

Αθήνα, 06/03/2014 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΥΦΛΩΝ 

Με το άρθρο 1 παρ.3 της από 19/11/2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 229/19.11.2012) η οποία φέρει τον τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» ορίστηκε ότι «Οι διατάξεις της περ. δ΄ της υποπαραγράφου Β.3. της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής :«Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι τετραπληγικοί και παραπληγικοί καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των δύο άνω ή των δύο κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου, που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο με βάση τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄210) ή λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας της παρ. 5 ή της παρ. 6 του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄210);»

Κατόπιν δημοσιεύτηκε ο νόμος 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.01.2013) με το άρθρο 1 παρ.3 του οποίου προβλέφθηκε ότι «3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής: «δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύμφωνα με γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής ΤΗΣΥΕ).», ενώ στο ίδιο άρθρο και στην παρ.5 ορίζεται ότι «5. Οι διατάξεις των παραγράφων2, 3 και 4 ισχύουν από 19.11.2012.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω εξαιρέθηκαν από τις μειώσεις συντάξεων της υποπαραγράφου Β.3 του ν. 4093/2012 μόνο οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Συνεπώς οι μειώσεις στις συντάξεις που θεσπίστηκαν με τον ν. 4093/2012 ισχύουν για τους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανάμεσα στους οποίους και οι τυφλοί, που λαμβάνουν σύνταξη από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, πρώην ΔΕΚΟ, Τράπεζες κ.λπ.).

Η παράλειψη αυτή της Πολιτείας δια των αρμοδίων οργάνων της να εξαιρέσει από τις μειώσεις των συντάξεων αυτή την ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα ατόμων, ήτοι τα άτομα με προβλήματα όρασης, δημιουργεί ένα νομοθετικό παράδοξο πρωτοφανές για τον νομικό μας πολιτισμό, προσβάλλοντας βάναυσα θεμελιωμένα δικαιώματα όπως είναι το δικαίωμα στη σύνταξη (Άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ), ενώ παράλληλα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με αρχές του Συντάγματος όπως η αρχή της ισότητας (αρ 4 παρ.1 Σ), του άρθρου 22 παρ.5 το οποίο καθιερώνει την μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση, την αρχή της αναλογικότητας όπως αυτή ερείζεται στα άρθρα 5 παρ.1 και 25 παρ.1 Σ, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των Πολιτών απέναντι στην Πολιτεία, και ιδιαίτερα των ατόμων με οξυμένες μορφές αναπηρίας, αλλά και σε Κοινοτικές διατάξεις όπως το άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη "Περί Προστασίας της Κοινωνικής Ασφάλισης" κ.λ.π. Το Σύνταγμα και οι Ευρωπαϊκές Συμβάσεις για τα κοινωνικά δικαιώματα και την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελούν το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για την αγωγή μας.

Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι με τις ένδικες μειώσεις παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία έχει παλέψει να αναδείξει το συνταξιουχικό κίνημα των τυφλών με κυρίαρχο το γεγονός ότι η τυφλότητα και τα προβλήματα όρασης είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, ωθώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τα τυφλό άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης σε κατάσταση κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται κατάφωρα το άρθρο 21 παρ.6 του Σ το οποίο έχει ορίσει ότι «6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.»

Κατόπιν των παραπάνω θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αναλαμβάνω εγώ και οι συνεργάτες μου όλες τις δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες που θα απαιτηθούν μέχρι και την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, προκειμένου να αρθεί η παραπάνω αδικία.

Η οικονομική προσφορά μας είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής: Θα πραγματοποιηθούν ομαδικές αγωγές Ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την έντοκη επιστροφή των χρηματικών ποσών που περικόπηκαν. Για τους συμμετέχοντες στην παραπάνω διαδικασία τα έξοδα που θα απαιτηθούν για κάθε αγωγή έχουν ως εξής:

Α) για εκδίκαση της αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών το κόστος ανέρχεται σε 30 ευρώ ανά άτομο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την κατάθεση, την σύνταξη, επίδοση και συζήτηση της αγωγής.

Β) για εκδίκαση της Έφεσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το κόστος ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά άτομο (δηλαδή πληρώνετε μόνο το παράβολο της έφεσης σε περίπτωση βέβαια που θα χρειαστεί να υποβάλλουμε έφεση ή θα έχουμε απορριπτική απόφαση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.)

Γ) Τα υπόλοιπα δικαστικά έξοδα, ήτοι παράσταση του Δικηγόρου στο Εφετείο και συζήτηση της Έφεσης όπως αντίστοιχα και στο ΣτΕ τα αναλαμβάνει η Δικηγορική μας Εταιρεία, αντιλαμβανόμενη πλήρως τις οξυμένες κοινωνικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ο Κλάδος Σας.

Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της δίκης η δικηγορική αμοιβή ορίζεται σε ποσοστό 5% πλέον ΦΠΑ 23%.

Απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για την κατάθεση της αγωγής

1. Απόφαση Συνταξισδότησης Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης.
2. Τα φύλλα σύνταξης Κύριας και Επικουρικής από τον Ιούνιο του 2012 έως και σήμερα.
3. Το αποδεικτικό κατάθεσης της Τραπέζης για το ποσό των 30 ευρώ.

Επίσης σας επισυνάπτουμε ένα ερωτηματολόγιο, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και εργολαβικό δίκης καθώς και μια εξουσιοδότηση, τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τον κάθε ενδιαφερόμενο για να ξεκινήσει δικαστικώς η διαδικασία. Τα έξοδα, 30 ευρώ, θα κατατίθενται στους εξής Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Δικηγορικής Εταιρείας «Λουκάς Αποστολίδης & Συνεργάτες»: 5032-060279-834 Τράπεζα Πειραιώς, 353002002004417 Άλφα BANK.


Μετά τιμής,
Λουκάς Θ. ΑποστολίδηςΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ιπποκράτους 18, 106 80, ΑΘΗΝΑ
210-3619650,3619760
lapostol@otenet.gr

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (και κινητό):
ΑΔΤ (+ημερομηνία έκδοσης):
ΑΦΜ:
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΚΑ. Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
106 80, Αθήνα, Ιπποκράτους 18
210-3619650, Φαξ: 210-3619760
lapostol@otenet.gr

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η υπογεγραμμένος/η:
Του:
Κάτοικος:
ΑΔΤ:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ τους Δικηγόρους Αθηνών, όπως ως πληρεξούσιοι και αντίκλητοι
Α. Λουκά Θ. Αποστολίδη (ΑΜ 15643)
Β.
Γ.

1. Για να παρασταθούν ο κάθε ένας - μία είτε από κοινού είτε χωριστά την... ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα...) ή σε άλλη μετ΄ αναβολή συζήτηση και να υποστηρίξει την παραδοχή της, στην υπόθεσή μου σχετικά με την διεκδίκηση της παρακράτησης ποσού της Κύριας και Επικουρικής μου σύνταξης που θεσπίστηκε σύμφωνα με την παρ. Β, υποπαράγραφος Β.3, παρ.δ του ν. 4093/2012.

2. να υποβάλλουν υπομνήματα, να παραλαμβάνουν παντός είδους έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την υπόθεση αυτή, να παραιτούνται μέρους ή όλων των επίδικων αξιώσεων, να περιορίζουν αυτές στο αναγνωριστικό μέρος, να παραιτούνται του δικογράφου της αγωγής και εν γένει να ενεργούν νομίμως ότι κρίνουν αναγκαίο μέχρι πέρατος της υποθέσεως.

3. Στον ίδιο Δικηγόρο παρέχω το δικαίωμα να διορίσει άλλο Δικηγόρο, κατά την κρίση του, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, για να με εκπροσωπήσει στην αυτήν υπόθεση.

Αθήνα, .../..../2014

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/-ΟΥΣΑ

(απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή, όπως ΚΕΠ, Δήμος, Αστυνομία κλπ)ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

Στην... σήμερα την.../.../2014 οι κατωτέρω υπογράφοντες αφενός α)... του..., κάτοικος..., οδός..., αρ...., και β) η Εταιρεία «Λουκάς Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, ο οποίος θα καλείται στη συνέχεια χάριν συντομίας "ο Εντολέας" αναθέτει στον δεύτερο τούτων, ο οποίος θα καλείται στη συνέχεια "ο Εντολοδόχος" όπως αυτός, μόνος ή με τους συνεργάτες του δικηγόρους, φέρει σε πέρας, δικαστικώς ή εξωδίκως, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως και μέχρι πλήρους ικανοποιήσεως του δικαιώματος του κατά α) του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) σχετικά με την διεκδίκηση της παράνομης μείωσης στις συντάξιμες αποδοχές που πραγματοποιήθηκε με την παρ. Β, υποπαράγραφος Β.3 παρ.δ του ν. 4093/2012.

Β. Την διεκπεραίωση της ως υποθέσεως αναλαμβάνει ο Εντολοδόχος υπό τους εξής όρους, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από κοινού από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, συγκεκριμένα:

1) Ο Εντολοδόχος θα λάβει από τον ως άνω Εντολέα του για αμοιβή του σε περίπτωση επιτυχούς εκβάσεως της δίκης το ποσοστό 5% πλέον ΦΠΑ 23% επί του επιδικασθέντος χρηματικού ποσού αν περατωθεί η υπόθεση καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, δηλαδή και στην περίπτωση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και στην περίπτωση της οικιοθελούς καταβολής της ανωτέρω απαίτησης από τον αντίδικο και κατά τη διάρκεια της δίκης και βέβαια στην περίπτωση έκδοσης απόφασης οποιουδήποτε βαθμού.

2) Τα δικαστικά έξοδα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη για την κατάθεση του οικείου ένδικου βοηθήματος και τα λοιπά δικαστικά έξοδα) ορίζεται για το χειρισμό της ως άνω υπόθεσης για τον πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό σχηματισμό (Διοικητικό Πρωτοδικείο) το ποσό των ευρώ τριάντα (30). Για τον δεύτερο βαθμό δικαιοδοτικό σχηματισμό (Διοικητικό Εφετείο) η δικαστική δαπάνη, μόνο σε περίπτωση που υπάρξει απορριπτική απόφαση στο Διοικ. Πρωτοδικείο, (αφορά μόνο την κατάθεση του παραβόλου της έφεσης αρ. 45παρ. 1 του ν. 3900/2010) ορίζεται στο ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150 ευρώ).

3) Ο Εντολέας δεν έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα εντολή καθ’ όσον αυτή αφορά και το συμφέρον του Εντολοδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 724 του Α.Κ.

4) Ο Εντολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον Εντολοδόχο όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για την δικαστική υποστήριξη της υποθέσεως και να προσκομίσει στα Δικαστήρια τους αναγκαίους μάρτυρες.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους που έλαβαν ανά ένα όμοιο, του τρίτου προοριζόμενου προς θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και κατάθεση στο Δικηγορικό Σύλλογο.

Τηλέφωνο:
Κινητό:


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
http://www.eoty.gr/main/text.asp

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.